Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Wydział Cywilny - Ogłoszenie I Ns 1704/16

Sygn.  akt I Ns 1704/16

Żywiec, dnia 22 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W  Sądzie  Rejonowym  w  Żywcu  I  Wydziale  Cywilnym   pod  sygn.  akt  I Ns 1704/16  toczy  się  postępowanie  z  wniosku  Powiatu Żywieckiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017r. sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.477 zł 79 gr stanowiącej odszkodowanie ustalone na mocy decyzji  Starosty Żywieckiego znak GKN.III.683.3.3.2014.AS z dnia 27 lipca 2016 r. w wysokości 9/192 części we własności nieruchomości oznaczonej nr 9318/9 o pow. 2699 m2 położnej w Żywcu, stanowiącej w tej części własność Teresy Chrząszcz c. Ludwika, przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Żywieckiego, tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana następcom prawnym Teresy Chrząszcz c. Ludwika na ich wniosek po okazaniu przez nich dokumentów potwierdzających tytuł prawny do opisanej wyżej nieruchomości dotyczący 9/192 części stanowiących własność Teresy Chrząszcz c. Ludwika na dzień przed ostatecznością decyzji Starosty Żywieckiego, tj. na dzień 20 sierpnia 2013r.

 

 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, tj. następców prawnych Teresy Chrząszcz c. Ludwika aby w terminie trzech lat od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali przysługujące im prawo do opisanej wyżej nieruchomości w celu podjęcia depozytu. Sąd poucza, iż w przypadku niezgłoszenia się zainteresowanych w określonym terminie powyższy depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

Drukuj informację